PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ

byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

Naše služby jsou rozděleny do tří oblastí: infosystém, adresáře a informační podpora klientů, program Přes bariéry – soubor činností souvisejících s odstraňováním a mapováním architektonických bariér, vzdělávací a volnočasové akce.

Členská schůze

Nejvyšším orgánem Pražské organizace vozíčkářů (POV) je Členská schůze. Volí Předsedu POV a Revizní komisi POV, stanovuje a projednává hlavní úkoly a činnosti organizace a stanovuje výši členských příspěvků. Členská schůze se schází pravidelně jednou ročně v rámci Dne POV.

Statutární zástupce

Statutárním zástupcem Pražské organizace vozíčkářů je předseda/předsedkyně volená Členskou schůzí. Na funkční období 2021 - 2026 byla předsedkyní POV zvolena Jaroslava Franková.

Revizní komise

Revizní komise POV je tříčlenná, kontroluje činnost organizace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Složení Revizní komise se určuje volbami členská schůze.

Členové Revizní komise

Hana MÜLLEROVÁ – předsedkyně Revizní komise POV

Alena MALOTÍNSKÁ

Zděnek ŠTÁLNÍK

 

Příští volby Předsedy POV a členů Revizní komise POV proběhnou v rámci členské schůze v roce 2026.