ČeštinaEnglish

 

byla založena z iniciativy samotných vozíčkářů a jejich blízkých v roce 1991. Svými projekty, prací a postojem usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve kterém bude moci každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu zajištění svých základních životních potřeb.

 

Naše služby jsou rozděleny do tří oblastí:

  •  poradenství,
  •  program Přes bariéry – soubor činností souvisejících s odstraňováním a mapováním architektonických bariér,
  •  vzdělávací a volnočasové akce.

 

Struktura Pražské organizace vozíčkářů byla pozměněna na základě úprav stanov organizace souvisejících s požadavky nového občanského zákoníku. Znění nových stanov POV bylo odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů organizace v únoru 2015.

Členská schůze

Nejvyšším orgánem Pražské organizace vozíčkářů (POV) je Členská schůze. Volí Předsedu POV a Revizní komisi POV, stanovuje a projednává hlavní úkoly a činnosti organizace a stanovuje výši členských příspěvků.

Členská schůze se schází pravidelně jednou ročně v rámci Dne POV.

Statutární zástupce

Statutárním zástupcem Pražské organizace vozíčkářů je předseda/předsedkyně volená Členskou schůzí. Na funkční období 2016 - 2021 byla předsedkyní POV zvolena Jaroslava Franková.

 Revizní komise POV (funkční období 2016 - 2021)

Revizní komise POV je tříčlenná, kontroluje činnost organizace, především její hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Složení Revizní komise POV určuje volbami členská schůze, členství v Revizní komisi není slučitelné s členstvím ve Výboru POV.

Tomáš KROUPA – předseda Revizní komise POV

Alena MALOTÍNSKÁ

Hana MÜLLEROVÁ

Příští volby Předsedy POV a členů Revizní komise POV proběhnou v rámci členské schůze v roce 2021.